Αναζήτηση

Εργαλεία

Εικόνα 6: Ενότητα Crowdsource στο Κορκ, συμπληρωμένη από φοιτητές Γεωγραφίας του UCC.

Μονάδα Crowdsource για χαρτογράφηση κλιματικών κινδύνων

Η ενότητα Crowdsource οπτικοποιεί δεδομένα κλίματος που δημιουργούνται δημόσια σε έναν ψηφιακό χάρτη.

Εικόνα 8: Παράδειγμα διαγράμματος κρούσης Φωτογραφία από το CAS.

Διαγράμματα Κλιματικών Επιπτώσεων

Τα Διαγράμματα Κλιματικών Επιπτώσεων δημιουργούν μια κατανόηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της πόλης σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για τους τομείς της πόλης.

Εργαλείο ανθεκτικής πόλης για το κλίμα (CRCTool)

Το Εργαλείο Climate Resilient City Tool υποστηρίζει τον προγραμματισμό προσαρμογής στο κλίμα και προωθεί τον διάλογο σχετικά με τις επιλογές προσαρμογής.

FloodAdapt Tool

Το FloodAdapt είναι ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για την επιτάχυνση των δράσεων προσαρμογής στο κλίμα με την κατανόηση των κινδύνων πλημμύρας.

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων διαχείρισης κινδύνου

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την επανεξέταση και/ή την αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνου.

Εργαλείο Pluvial Hazard, Risk Αξιολόγησης και Προσαρμογής

Εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις τοπικές αρχές να διερευνήσουν τον πληθωρικό κίνδυνο και τον κίνδυνο από ακραία γεγονότα. 

Εικόνα 11: Πίνακας που δείχνει τους ιστορικούς καύσωνες μιας συγκεκριμένης περιοχής (π.χ. Logroño) Πηγή: Tecnalia

Εργαλείο Θερμικής Εκτίμησης

Το εργαλείο απεικονίζει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των προηγούμενων και μελλοντικών γεγονότων καύσωνα στην Ευρώπη για την καλύτερη κατανόηση αυτών των φαινομένων και για τη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής.

Βιβλιοθήκη επιλογών προσαρμογής RESIN​

Αυτή η βιβλιοθήκη μέτρων προσαρμογής στοχεύει να βοηθήσει στον εντοπισμό λύσεων για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων, όπως η ζέστη, οι πλουβιακές, ποτάμιες και παράκτιες πλημμύρες και η ξηρασία.

Εργαλείο REACT

Το μοντέλο GLOFRIS δίνει πληροφορίες για άμεσες πλημμύρες από πλημμύρες ποταμών και παράκτιων πλημμυρών. Το εργαλείο REACT που αναπτύχθηκε πρόσφατα είναι μια απλοποίηση αυτού του μοντέλου και επιτρέπει μια γρήγορη, διαφανή και απλή επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του κινδύνου πλημμύρας για τα ακίνητα.

Εργαλείο εκτίμησης ζημιών από ανεμοθύελλα (WISC).

Το μοντέλο WISC παρέχει ένα μοντέλο ανοιχτού κώδικα το οποίο παρέχει εκτιμήσεις ζημιών σύμφωνα με τις αναφερόμενες ζημιές από προηγούμενες ανεμοθύελλες.

Δείκτης κοινωνικής ευπάθειας (SVI)

Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ευπάθεια των κοινοτήτων σε κλιματικούς κινδύνους όπως πλημμύρες, υπερβολική ζέστη και ξηρασία.

Εικόνα 17. Παράδειγμα Climate story - Logroño

Ιστορίες για το κλίμα

Οι ιστορίες για το κλίμα μοιράζονται πληροφορίες, εμπειρίες και στοχευμένα μηνύματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή.

Σχήμα 19: Εξέλιξη της μη προσιτότητας της ασφάλισης μεταξύ 2010-2050 και 2010-2080.

Μοντέλο Dynamic Integrated Flood Insurance (DIFI).

Αυτό το μοντέλο προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα ασφάλιστρα έναντι πλημμύρας, τη μη προσιτή τιμή και τη ζήτηση για κάλυψη σε διαφορετικά συστήματα ασφάλισης πλημμύρας.

Εργαλείο Adaptation Pathway Generator

Το Pathways Generator Tool (PG) υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών οδών στο μέλλον, μέσω αξιολογήσεων κόστους, οφελών και συν-οφέλους.

Εργαλείο οπτικοποίησης διαδρομής ARCH Resilience (ARCH RPVT)

Μια φιλική προς το χρήστη γραφική διεπαφή μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν για να επιλέξουν, να ιεραρχήσουν και να ακολουθήσουν πιθανά μέτρα ανθεκτικότητας με την πάροδο του χρόνου που μπορούν να αναπτυχθούν σε εξελισσόμενες συνθήκες.

Θεωρία της Αλλαγής (ToC)

Το εργαλείο διευκολύνει τη δημιουργία μιας Θεωρίας της Αλλαγής μέσω ενός συμμετοχικού εργαστηρίου, που δείχνει πώς η επιθυμητή αλλαγή συμβαίνει σε συγκεκριμένα πλαίσια.

 

Πυραμίδα προσαρμογής

Αυτό το εργαλείο βοηθά τις πόλεις να θέσουν φιλοδοξίες σε ένα ισορροπημένο σύνολο μέτρων προσαρμογής.

 

Προστασία δεδομένων

2024 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή