Lillestrøm

Lillestrøm er Norges niende største kommune, med over XNUMX innbyggere. Dagens Lillestrøm kommune ble dannet gjennom en sammenslåing av tre tidligere kommuner: Skedsmo, Fet og Sørum. Lillestrøm kommunes administrative sentrum; Lillestrøm by, ligger i tidligere Skedsmo kommune og er en del av Osloregionen. Norges lengste og største elv, Glomma, går gjennom kommunen og ender opp i Nordre Øyeren som er Nord-Europas største innenlandsdelta. Også de mindre elvene Leira og Nitelva ender opp her. Kommunen er hovedsakelig utsatt for naturfare fra flom og skred, da spesielt kvikkleireskred.

Gå til Lillestrøms klimahistorie på norsk eller engelsk og lær om Kari og barnebarnet hennes Sophie som opplever ekstrem nedbør. Historien ble realisert innenfor REACHOUT prosjekt ved NGI og CAS med Lillestrøm kommune.

Den norske versjonen av historien 'Lillestrøm: Livet ved og med vann' er tilgjengelig på Lillestrøm kommunes nettsider:

Link til historien på norsk

Den engelske versjonen av historien 'Lillestrøm: Life with water' er tilgjengelig her:

Link til historien på engelsk

 

 

Mer om Lillestrøm

Lillestrøm by ligger på et indre elvedelta, og har historisk sett opplevd mange skadelige flomhendelser.  Etter en flomhendelse i 1995 ble det bygget en flomvoll og 15 pumpestasjoner for å beskytte Lillestrøm by. Norges vassdrags- og energidirektorat har laget flomoversvømmelseskart for elveflom i Norge, som viser vannstander for ulike gjentaksintervaller. Elveflom i Norge kan være forårsaket av nedbør, snøsmelting eller en kombinasjon av disse. Oversvømmelseskartene ble oppdatert i 2016, og den oppdaterte versjonen viser høyere vannstand enn tidligere, og mindre sikring mot flomvollen enn det som var planlagt. Det betyr at enkelte deler av Lillestrøm står i fare for flom med mer enn 50 års gjentaksintervall. Noen områder, spesielt i de tettere befolkede områdene som Lillestrøm by er også utsatt for flom som historisk har forårsaket skade på jernbane- og veiinfrastruktur og vannskader i bygninger. Lillestrøm har også områder med kvikkleire, som kan føre til at kvikkleireskred gjør store skader. Det er mer usikkerhet knyttet til effekten av klimaendringer på ustabile grunnforhold, men en teori er at det endrede klimaet kan øke erosjonen langs vassdragene som gjør grunnforholdene mer ustabile, og potensielt føre til kvikkleireskred. Intensiteten og hyppigheten av flomhendelser i Lillestrøm er spådd å øke (Klimaservicesenteret, 2021) i årene som kommer, og det er viktig for Lillestrøm kommune å beskytte sine innbyggere og verdier ved å drive forebyggende tiltak gjennom kommunal planlegging og gode klimatilpasningstiltak. 

Lillestrøm kommunes klimastrategi fra XNUMX har som mål å plassere Lillestrøm som en frontfigur i det grønne skiftet. Strategien fokuserer både på å redusere klimagassutslipp og på å gjøre kommunen mer motstandsdyktig gjennom klimatilpasning. Disse to fokusområdene er ofte tett knyttet sammen; for eksempel vil grønne områder rundt sykkelstier både redusere klimagassutslipp fra trafikk og fungere som en blågrønn buffer for oppsamling av vann. Klimastrategien presiserer at slike naturbaserte løsninger skal benyttes der det er mulig.

Det er enda ikke utarbeidet en spesifikk ROS-analyse for klimarisiko i Lillestrøm, men gjennomføringen av en slik analyse er i tråd med Lillestrøms klimastrategi. Verktøyene som utvikles gjennom REACHOUT kan være nyttige for å gjøre informasjon om klimarisiko og klimatilpasning tilgjengelig for innbyggere og interessenter, i tillegg til å gi støtte under planleggings- og reguleringsfasene. Lillestrøm er også interessert i å bruke “nettdugnad” til å la innbyggere bli involvert og engasjert i kommunens klimatilpasningsarbeid. Dette kan også sette søkelys på mulige problemområder som enda ikke er på kommunens radar. Lillestrøm håper at REACHOUT kan hjelpe kommunen med å prioritere klimatilpasningsarbeid i tråd med Lillestrøms klimastrategi, og dermed gjøre kommunen mer motstandsdyktig mot klimaendringer.

Møt bylaget

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon