Odpowiedzialność

Odpowiedzialność REACHOUT-MIASTA.EU

Użycie tego REACHOUT Serwis (zwany dalej: „Serwisem”) podlega warunkom określonym poniżej. Odwiedzając i korzystając z tych stron internetowych, oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszymi warunkami i wyrażasz na nie zgodę.

Strony internetowe zostały utworzone przez lub w każdym razie na zlecenie Stichting Deltares z siedzibą w Delft (2629 HV) i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Boussinesqweg 1 (zwanej dalej: Deltares). Deltares jest zarejestrowana w Izbie Handlowo-Przemysłowej pod numerem 41146461. Pozostałe dane kontaktowe to: telefon: + 31 (0)88 335 8273 ; faks: +31 (0)88 335 8582 ; e-mail:info@deltares.nl.

Strony internetowe zostały utworzone z największą możliwą starannością. Strony internetowe służą jednak wyłącznie celom informacyjnym. Z informacji znajdujących się na Stronach Internetowych nie można dochodzić żadnych praw, a korzystanie ze Stron odbywa się na własny koszt i ryzyko. Deltares nie gwarantuje, że Strony internetowe są wolne od wirusów i działają bez błędów i/lub przerw. Deltares może w każdym czasie dokonać zmiany zawartości Stron internetowych, w tym postanowień niniejszego regulaminu. Ponadto Strony mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Linki te zostały wybrane z całą możliwą starannością. Jednakże Deltares nie może zagwarantować treści i funkcjonowania stron internetowych osób trzecich.

O ile nie określono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze Stronami internetowymi, w tym oprogramowanie, teksty, obrazy i dźwięki, przysługują wyłącznie firmie Deltares, jej podmiotom stowarzyszonym lub jej kontrahentom. Oznacza to między innymi, że bez uprzedniej pisemnej zgody Deltares nie jest dozwolone upublicznianie, powielanie i/lub modyfikowanie informacji zawartych na Stronach internetowych, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy art. prawo obowiązkowe.

Ze Stron internetowych można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w sposób, który w żaden sposób nie może (i) zaszkodzić firmie Deltares lub (ii) naruszać praw i przyjemności korzystania z nich osób trzecich.

Deltares nie ponosi żadnej odpowiedzialności – z jakiegokolwiek powodu – za jakąkolwiek formę szkody (w tym szkody majątkowe, straty finansowe w wyniku szkód materialnych i czysto finansowych strat), które wynikają w jakikolwiek sposób z działania i/lub wykorzystania (informacje na) Serwisach.

Do Stron internetowych i niniejszych warunków ma zastosowanie prawo holenderskie.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie