Gdynia

Gdynia położona jest nad Zatoką Gdańską na południowym wybrzeżu Bałtyku. Jest głównym portem morskim i drugim co do wielkości po Gdańsku miastem województwa pomorskiego. Gdynia liczy około XNUMX XNUMX mieszkańców. Miasto należy do Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot liczącej ponad XNUMX mln mieszkańców. Z racji swojego położenia miasto mierzy się z wyzwaniami związanymi z powodziami rzecznymi, od strony morza oraz podtopieniami powodowanymi nawalnymi deszczami. Gdynię dotykają również silne wiatry, w tym sztormy.

Więcej o Gdyni

Rada Miasta i Urząd Miasta skupiają się głównie na celu, jakim jest redukcja emisji CO2 w związku z Porozumieniem paryskim i celami Nowego Ładu Europejskiego. Miasto stawia na zielone inwestycje samorządów w rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, zrównoważonego transportu, gospodarki o obiegu zamkniętym czy zrównoważonego budownictwa, a także edukację obywateli i włączanie ich w procesy partycypacyjne i deliberacyjne. Pocztowe cele neutralności węglowej znajdują się w Planie Adaptacji do Zmian Klimatu do 2030 roku, który został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni w dniu 24 kwietnia 2019 roku (będzie aktualizowany – termin nie został jeszcze ustalony ze względu na pandemię COVID-19) pandemia). Prezydent Miasta powołał w mieście Pełnomocnika ds. adaptacji do zmian klimatycznych, który koordynuje kompleksową wizję działań klimatycznych. W 2021 roku Prezydent Miasta powołał także zespół Climate30 – nad kwestią adaptacji pracuje międzywydziałowy i międzyinstytucjonalny zespół miejski, w skład którego wchodzi Komisja Prezydenta Miasta; Zespół składa się z 20 członków różnych wydziałów i instytucji miejskich zajmujących się adaptacją do zmian klimatycznych. Miasto stawia na zielone inwestycje samorządów w rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, zrównoważonego transportu, gospodarki o obiegu zamkniętym czy zrównoważonego budownictwa, a także edukację obywateli i angażowanie ich w procesy partycypacyjne i deliberacyjne.  

 

Ponadto lokalne władze koncentrują się na: 

 • Zielonych inwestycjach, w szczególności rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury,
 • Niskoemisyjnym transporcie,
 • Gospodarce obiegu zamkniętego
 • Zrównoważonym budownictwie.

 • Zielonych inwestycjach, w szczególności rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, 
 • Niskoemisyjnym transporcie,  
 • Gospodarce obiegu zamkniętego  
 • Zrównoważonym budownictwie.  
 • . 

Ważnym aspektem miejskiej polityki jest edukacja mieszkańców, oraz włączanie ich w procesy partycypacyjne I deliberacyjne.

Ze względu na położenie i topografię oraz postępujące zmiany klimatyczne miasto narażone jest na występowanie ulewnych deszczy, nagłych powodzi miejskich, powodzi ze strony rzek oraz sztormowych, których główną przyczyną jest wiatr i stale obserwowany wzrost poziomu morza; występowanie silnych podmuchów wiatru oraz intensywnych burzy i potencjalnych osuwisk.

W ramach projektu RECHOUT miasto widzi potencjał w dostosowaniu oraz wykorzystaniu narzędzi, które pozwolą kompleksowo gromadzić dane z zakresu gospodarki wodnej, w tym identyfikować obszary zagrożone powodziami rzecznymi I morskimi oraz podtopieniami spowodowanymi nawalnymi deszczami, a także tworzyć prognozy i scenariusze przyszłych zdarzeń.

Gdynia będzie również testować narzędzia, które pomogą miastu w usprawnianiu procesów konsultacyjnych, dotyczących planowania przestrzennego – pod kątem adaptacji do zmian klimatu, w szczególności implementacji rozwiązań opartych na naturze (NBS).

Gdynia wykorzysta również projekt REACHOUT by zwiększać świadomość społeczną odnośnie zmian klimatu wśród decydentów, urzędników oraz mieszkańców. Globalne dane klimatyczne zostaną zagregowane i zwizualizowane dzięki tzw. story maps.

 •  
 •  
 •  

 •   
 •  
 • . 

Poznaj zespół miasta

Barbara Tołłoczko-Suchańska

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie