Gdynia

Gdynia położona jest nad Zatoką Gdańską na południowym wybrzeżu Bałtyku. Jest głównym portem morskim i drugim co do wielkości po Gdańsku miastem województwa pomorskiego. Gdynia liczy około XNUMX XNUMX mieszkańców. Miasto należy do Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot liczącej ponad XNUMX mln mieszkańców. Z racji swojego położenia miasto mierzy się z wyzwaniami związanymi z powodziami rzecznymi, od strony morza oraz podtopieniami powodowanymi nawalnymi deszczami. Gdynię dotykają również silne wiatry, w tym sztormy.

Rozszerzona historia miasta

Głównym celem gdyńskiej polityki w kontekście mitygacji i adaptacji do zmian klimatu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez miasto i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Szczegółowe plany osiągnięcia tych celów miasto zawarło w przyjętym w 2019 r. Planie Adaptacji do Zmian Klimatu.

Politykę klimatyczną w mieście wspiera Pełnomocnika ds. adaptacji do zmian klimatu oraz między-departamentalny zespół Klimat30.

 

Ponadto lokalne władze koncentrują się na: 

 • Zielonych inwestycjach, w szczególności rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury,
 • Niskoemisyjnym transporcie,
 • Gospodarce obiegu zamkniętego
 • Zrównoważonym budownictwie.

 • Zielonych inwestycjach, w szczególności rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, 
 • Niskoemisyjnym transporcie,  
 • Gospodarce obiegu zamkniętego  
 • Zrównoważonym budownictwie.  
 • . 

Ważnym aspektem miejskiej polityki jest edukacja mieszkańców, oraz włączanie ich w procesy partycypacyjne I deliberacyjne.

Ze względu na położenie i topografię oraz postępujące zmiany klimatyczne miasto narażone jest na występowanie ulewnych deszczy, nagłych powodzi miejskich, powodzi ze strony rzek oraz sztormowych, których główną przyczyną jest wiatr i stale obserwowany wzrost poziomu morza; występowanie silnych podmuchów wiatru oraz intensywnych burzy i potencjalnych osuwisk.

W ramach projektu RECHOUT miasto widzi potencjał w dostosowaniu oraz wykorzystaniu narzędzi, które pozwolą kompleksowo gromadzić dane z zakresu gospodarki wodnej, w tym identyfikować obszary zagrożone powodziami rzecznymi I morskimi oraz podtopieniami spowodowanymi nawalnymi deszczami, a także tworzyć prognozy i scenariusze przyszłych zdarzeń.

Gdynia będzie również testować narzędzia, które pomogą miastu w usprawnianiu procesów konsultacyjnych, dotyczących planowania przestrzennego – pod kątem adaptacji do zmian klimatu, w szczególności implementacji rozwiązań opartych na naturze (NBS).

Gdynia wykorzysta również projekt REACHOUT by zwiększać świadomość społeczną odnośnie zmian klimatu wśród decydentów, urzędników oraz mieszkańców. Globalne dane klimatyczne zostaną zagregowane i zwizualizowane dzięki tzw. story maps.

 •  
 •  
 •  

 •   
 •  
 • . 

Poznaj zespół miasta

Barbara Tołłoczko-Suchańska

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie